Učební obor – Opravář zemědělských strojů

  • Název ŠVP: Opravář zemědělských strojů
  • Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
  • Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
  • Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma 
  • Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Tříletý učební obor jako mechanik opravář strojů pracujících v zemědělství. Součástí je svářečské oprávnění na elektrický oblouk a plamen a řezání kyslíkem a řidičské oprávnění skupin B,C,T. Po třetím roce je možnost nástavbového studia.

Obor je zakončený získáním středního vzdělání s výučním listem. Náplní je teoretické vyučování a praktická výuka formou odborného výcviku. V rámci odborného výcviku může výuka probíhat na smluvních pracovištích. Žákům je umožněno absolvovat několik různých kurzů nad rámec oboru: svařování, sklíz. mlátičky, kurzy řízení VZV nebo kurz práce s motorovou pilou. 

V oblasti vzdělávací strategie je klíčová spolupráce a vzájemná provázanost mezi teoretickými předměty a odborným výcvikem. Jsou využívány názorné metody výuky, které umožňují hlubší pochopení vyučované problematiky. Nezastupitelnou roli v rozvoji odborných kompetencí má produktivní práce žáků v odborném výcviku realizovaná mimo jiné na smluvních pracovištích a smluvních zakázkách.

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení.

Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů.

Organizace výuky

Teoretická výuka se s praktickou výukou střídají v pravidelných týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku a na smluvních pracovištích pod vedením učitelů a instruktorů. Žáci jsou děleni do skupin zohledňujících potřeby žáků a možnosti školy. Pracovní doba v Odborném výcviku začíná v 7.00 hod a končí u 1. ročníků v 13.30 u 2. a 3. ročníků v 14.30. Žáci se mohou účastnit různých soutěží odborných dovedností, firemních předváděcích akcí, exkurzí a odborných výstav, na kterých se mohou seznámit s novými trendy a technologiemi v oboru. 

Předměty

  • První ročník: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie, Informatika, Tělesná výchova, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Strojnictví, Technologie oprav, Odborný výcvik.
  • Druhý ročník: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Informatika, Základy zemědělské výroby, Zemědělské stroje a zařízení, Technologie oprav, Motorová vozidla, Odborný výcvik.
  • Třetí ročník: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Ekonomika a organizace, Zemědělské stroje a zařízení, Technologie oprav, Motorová vozidla, Odborný výcvik.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro žáky mimořádně nadané i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami máme dle požadavků konzultační hodiny, kde se mohou žáci s vyučujícími vrátit k probírané látce, znovu si ji nechat vysvětlit, nebo naopak pracovat na náročnějších tématech. Pro vzdělávání těchto žáků jsou také vytvářeny individuální vzdělávací plány. 

V oblasti vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním pořizuje škola k zapůjčení na své náklady potřebné učebnice. Všichni žáci mají k dispozici školní knihovnu a po dobu výuky přístup na internet. 

Pozn.: Sociálním znevýhodněním se podle §16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu.