Studijní obor – Podnikání

 • Název školního vzdělávacího programu: Podnikání
 • Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
 • Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 • Délka a forma vzdělávání: 2 roky denní forma nebo 3 roky dálková forma
 • Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem

Absolventi denního nástavbového studia Podnikání jsou připravováni pro zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti, kterou dosáhli vyučením v oboru. Mohou založit a řídit vlastní firmu, nebo se uplatnit ve funkcích technicko-hospodářského charakteru, obchodních, marketingových či jiných činnostech.

Kompetence žáků jsou rozvíjeny v oblasti jazykové, estetické, společenskovědné, matematické, informačních a komunikačních technologií, administrativně-ekonomické, účetní a navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech. Důraz je kladen na zakládání a vedení firmy, základy účetnictví, znalosti z oblasti marketingu a elektronické komunikace s cílem kvalitního uplatnění v profesním i v občanském životě. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Získané dovednosti

Absolventi tohoto oboru dosáhnou důležitých administratvních znalostí a kompetencí:

 • Ovládání počítače, znalost kancelářského softwaru
 • Psaní na klávesnici počítače všemi deseti prsty
 • Vyhotování písemností dle norem s využitím výpočetní a kancelářské techniky
 • Stylizování písemností věcně a jazykově správně
 • Manipulace s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel
 • Práce se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

Dále se absolventi orientují v oblasti základních podnikových činnosti:

 • Makroekonomické jevy a vyhodnocení jejich působnosti na fungování podniku
 • Marketingový průzkum, sběr a analýza dat a volba efektivní marketingové strategie
 • Postup založení podniku, rozlišení jednotlivýh forem podnikání
 • Problematika managementu a organizace práce
 • Zpracování doklady související s pohybem majetku a závazků podniku
 • Evidence a účtování hotovostních a bezhotovostních operací podniku
 • Výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku, mzdové výpočty a výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů
 • Daňová evidence, účtování majetku a závazků, nákladů a výnosů podniku, účetní uzávěrky

Maturitní zkouška

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

Společná část maturitní zkoušky

Žák si k maturitě zvolí cizí jazyk – na výběr má anglický a německ. Volitelnou zkoušku koná žák ze dvou předmětů: z matematiky nebo z občanského a společenskovědního základu podle své volby. Zkouška z českého a cizího jazyka se skládá z didaktického testu a z písemné práce a ústní části před zkušební maturitní komisí. Volitelná zkouška probíhá formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemná zkouška, která je jednotně zadávána a centrálně vyhodnocována.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Nejméně dvě ze tří zkoušek souvisí s odborným vzděláním. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Nabídka povinných zkoušek:

 • Marketing a management ústní zkouška
 • Ekonomika ústní zkouška 
 • Účetnictví praktická zkouška