O škole

Historie

Areál Středního odborného učiliště Králíky leží v osadě Dolní Lipka (něm. Nieder Lipka) 3 km na západ od Králík. Od počátku 90. let 19. století začalo pronikat na Králicko nové hospodářské odvětví – tovární textilní výroba. Králicko nabízelo tehdy modernímu továrnímu průmyslu vhodné podmínky, tzn. silniční a železniční spojení a nacházel se tu dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Základem této výroby bylo zpracování bavlny. Jako poslední ze tří továren v tomto regionu byla vybudována tkalcovna bavlny Benedikta Schrolla roku 1909 s přibližně 300 zaměstnanci v Dolní Lipce. Továrna vznikla v objektu bývalého mlýna. Od roku 1941 zde sídlila firma Dehler na výrobu šatů a uniforem pro armádu. Od roku 1950 jsou však prostory továrny využívány pro zcela jiné účely. Nejdříve zde probíhaly krátkodobé kurzy pro ovládání zemědělské techniky ve výcvikovém středisku zemědělských strojních stanic, později zde vzniká zemědělská škola, dnes pod názvem Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.

historická lipka

Odborný výcvik

Organizace výuky v našem učebním oboru probíhá v týdenních periodách. Žáci jeden týden navštěvují teoretické vyučování, následující týden pak získávají praktické znalosti a dovednosti ve školních dílnách v areálu učiliště. Organizace a náplň je stanovena a prováděna dle školního vzdělávacího programu. Během tří let absolvování našeho učiliště žáci projdou postupně v odborném výcviku výukovými fázemi. První ročník obsahuje obor ručního obrábění kovů a tváření kovů za tepla v naší kovárně. Výcvik v druhém ročníku je zaměřený na strojní obrábění kovů, svařování elektrickým obloukem a plamenem. Tyto jsou zakončeny získáním svářečského průkazu (zdarma). Na žádost žáka lze dodatečně ještě absolvovat kurz sváření v ochranné atmosféře (placeno). Třetí ročník je zaměřen na získání kompetencí v oblasti opravárenství. V průběhu třetího ročníku žáci také absolvují kurz autoškoly na skupinu B,T,C a postupně od měsíce dubna i získávají řidičská oprávnění.

Teoretická výuka

Středoškolské teoretické vyučování navazuje na základní školu. Každý ročník je rozdělen na dvě třídy v počtu 25 – 30 žáků. Učebny pro teoretickou výuku se také nacházejí v areálu SOU. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou do teoretické výuky začleněny především  odborné předměty, aby byla zajištěna návaznost na odborný výcvik. Součástí je výuka cizích jazyků, kde si žáci mohou vybrat mezi anglickým a německým jazykem. Teoretická výuka je také souhrnnou přípravou pro eventuální pokračování na nástavbové studium s maturitou na naší nebo jiné škole. 

Nástavbové studium

Naše škola take umožňuje absolvovat úplné střední odborné vzdělání v oboru “Podnikání” zakončené maturitou. Toto vzdělání  se uskutečňuje denní (dvouleté) nebo dálkovou (tříleté) formou studia. Možnost studovat a získat maturitu využívá velká většina našich absolventů učebního oboru. Díky této koncepci jsou pak žáci lépe odborně připraveni než jejich vrstevníci z běžných středních škol.

Ubytování

Součástí komplexu SOU Králíky je domov mládeže. Nabízíme možnost ubytování pro žáky a žákyně, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět. Ubytování na domově mládeže mají možnost využít I student nástavbového studia. Pokoje jsou dvou a třílužkové, na patře je zrekonstruované sociální zařízení. Samozřejmostí je zajištění celodenní stravování pro ubytované. Žáci mohou ve svém volném čase využívat kulturní místnost, počítačový koutek s připojením na internet, pro sportovní vyžití je k dispozici sportovní areal včetně tělocvičny. Další kulturní a sportovní vyžití pro žáky nabízí překrásná příroda a okolí  areálu učiliště.